Black Sara's Q pentue

 • Item 1

  Black Sara's Mister Q / Photo © Ann-Louise Dahlin

 • Item 2

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Merja Stoor

 • Item 3

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Katja Santajoki

 • Item 4

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Katja Santajoki

 • Item 5

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Katja Santajoki

 • Item 6

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Katja Santajoki

 • Item 7

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Katja Santajoki

 • Item 8

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Arto Hilander

 • Item 9

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Arto Hilander

 • Item 10

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Arto Hilander

 • Item 11

  Black Sara's Queen of Night / Photo © Arto Hilander

 • Item 12

  Black Sara's Question Mark / Photo © Eija Kotka

 • Item 13

  Black Sara's Question Mark / Photo © Ann-Louise Dahlin

 • Item 14

  Black Sara's Question Mark / Photo © Merja Stoor

 • Item 15

  Black Sara's Question Mark / Photo © Piia Enlund

 • Item 16

  Black Sara's Question Mark / Photo © Piia Enlund